›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Autodelen dienstvoertuigen Stad Gent

Een goed jaar geleden keurde de gemeenteraad het "Autodeelplan Gent 2020" goed. Een ambitieus plan waarmee het stadsbestuur wil evolueren naar 20.000 Gentse autodelers en minstens 1.000 autodeelwagens tegen 2020. Lees meer...

Gepubliceerd op: 22-05-2017


Realisatie en beheer Parkbos

Gebruikers van het Parkbos maken geregeld melding van het achterlaten van zwerfvuil, hondenpoep, hondenpoepzakjes... in de groenpool. Steeds meer mensen ontdekken Parkbos als ontspannings- en ontmoetingsruimte en dat heeft ook zijn gevolgen op vlak van zwerfvuil. Lees meer...

Gepubliceerd op: 16-05-2017


Parkeertarieven UZ Gent - parkeeromgeving Nieuw-Gent

Omwonenden van het UZ Gent en bewoners van Nieuw-Gent worden geconfronteerd met een hoge parkeerdruk in hun buurt en wijten die deels aan de tariefzetting van het parkeren op de UZ-campus. De onmiddellijke omgeving van UZ Gent ligt in de groene tariefzone. In Nieuw-Gent is grotendeels nog geen betalend parkeren van toepassing. Lees meer...

Gepubliceerd op: 11-05-2017


Veiligheid P+R's

Tijdens de themacommissie over de invoering van het circulatieplan heb ik expliciet gevraagd naar de maatregelen die zouden worden genomen om de sociale veiligheid op de nieuwe en bestaande P+R’s te garanderen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 11-05-2017


Vrijstelling van parkeerretributie op feestdagen

In het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren is het parkeren op zon- en feestdagen en op 11 juli vrijgesteld van retributie. In tegenstelling tot bij de oude parkeerautomaten is op de nieuwe toestellen geen enkel extract van het retributiereglement aangebracht. Lees meer...

Gepubliceerd op: 28-04-2017


Openbare verlichting Snepkaai

Recent werd de openbare verlichting langs het fiets- en wandelpad langs de Leie, parallel met de Snepkaai, verwijderd. Hoewel in het donker het fietspad langs de Snepkaai zelf kan worden gebruikt kan dit gevaarlijke situaties opleveren, temeer omdat aan de waterkant geen afsluiting of beveiliging voorzien is. Lees meer...

Gepubliceerd op: 28-04-2017


Parkeren Gentbrugge station

Omwille van het betalend parkeren in de omgeving van het Dampoort-station zouden meer reizigers en pendelaars de trein in Gentbrugge nemen en daar in de buurt van het station voor een verhoogde parkeerdruk zorgen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 28-04-2017


Rotonde Gustaaf Le Fèvere de Ten Hovelaan

Bewoners van de Gustaaf Le Fèvere de Ten Hovelaan signaleren dat de verkeersborden D5 op de kleine rotonde in de straat onvoldoende zichtbaar zijn en auto’s hierdoor in de verkeerde richting langs de rotonde rijden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 27-04-2017


Parkeerregime Frederik Burvenichstraat

Bij de uitrol van het parkeerplan kwam een deel van de Frederik Burvenichstraat in de betalende (groene) parkeerzone te liggen, een ander deel van de straat niet. Bewoners signaleren sindsdien een verschuiving van de parkeerdruk naar het niet-betalend gedeelte van de straat. In combinatie met de aanwezigheid van het sportcomplex zorgt dit ervoor dat bewoners nog maar moeilijk een parkeerplaats vinden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-04-2017


Visitekaartjes autohandelaars

Bewoners uit de buurt van het station in Gentbrugge klagen het systematisch aanbrengen van visitekaartjes van autohandelaars op geparkeerde voertuigen aan. Op mijn eerdere vraag over het aanbrengen van visitekaartjes door autohandelaars antwoordde u dat er is geen duidelijke kennis was van dit fenomeen bij de Politiezone Gent. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-04-2017


Strooiplan Gentbrugge

Bewoners van Gentbrugge signaleren dat bij winterweer vaak te laat of niet gestrooid wordt in druk bereden straten zoals de Verdoncklaan, Pirennelaan en de Schooldreef. Andere, rustigere, straten zouden eerder zijn gestrooid. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-04-2017


Kunstgrasterrein KVV Sint-Denijssport

Uit uw antwoord op mijn vraag tijdens de commissie Sport m.b.t. het voorzien van een kunstgrasterrein op KVV Sint-Denijssport, bleek dat SKV Oostakker op basis van de cijfers van de bezetting op de 1ste plaats staat voor de aanleg van een kunstgrasterrein. KVV Sint-Denijssport staat op de tweede plaats, maar de middelen voor de realisatie zullen pas in de volgende legislatuur kunnen worden voorzien. Lees meer...

Gepubliceerd op: 24-04-2017


Slimme mobiliteitstoepassingen

In Antwerpen wil men elke dag tot 5.000 auto’s minder in de file dankzij het gebruik van de smartphone. ‘Slim naar Antwerpen’ ontwikkelde hiervoor drie apps die moeten vermijden dat mensen steeds hun traditionele route nemen en zo de file inrijden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 24-04-2017


Kiss & Ride Nederkouter-Savaanstraat

Tijdens een informatieavond stelden Stad Gent en FARYS de voorontwerpplannen voor de volledige heraanleg van de Bagattenstraat, Savaanstraat en omgeving voor. In het verleden kaartte ik al meermaals de verkeerssituatie t.h.v. de school in de Nederkouter aan. Zo vroeg ik tijdens de bespreking van het parkeer- en circulatieplan o.a. naar een Kiss & Ride voor ouders die hun kinderen afzetten, zowel voor het Instituut van Gent als het Sint-Barbaracollege dat in autovrij gebied is komen te liggen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 13-04-2017


Gratis openbaar vervoer P+R's

Naar aanleiding van het initiatief van de Stad Brugge om, in samenwerking met De Lijn, alle bussen tussen de P+R’s, parkings en het centrum gratis te maken op shoppingdagen tijdens de eindejaarsperiode stelde ik een vraag om in Gent een gelijkaardig initiatief te willen nemen. Ook in Gent willen we het  gebruik  van  P+R’s  stimuleren en een  vlotte  bereikbaarheid  en  natransport  is  hiervoor  uitermate belangrijk.  De  prijs  van  het  natransport  via  openbaar  vervoer  kan  bovendien  aardig  oplopen  en  dat weerhoudt bezoekers er vaak van de P+R uit te proberen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 11-04-2017


Communicatie en gegevensuitwisseling met politievoertuigen

In de marge van de berichtgeving rond de ingebruikname van nieuwe politievoertuigen door de lokale politie van Antwerpen werd meegegeven dat de nieuwe voertuigen werden uitgerust met de computertool “Focus”, die mee door Digipolis werd ontwikkeld. Lees meer...

Gepubliceerd op: 11-04-2017


Parkeerplaatsen voor brom- en motorfietsen

Voor de ontruiming van de Belfortparking bevonden zich t.h.v. de inrit een beperkt aantal parkeerplaatsen voor motorfietsen. Bij de heraanleg en de integratie van de Botermarkt in de voetgangerszone gingen die verloren en ontstond spontaan de gewoonte om brom- en motorfietsen langs de gevel van het stadhuis in de Hoogpoort te parkeren, waar ze weinig tot geen hinder opleveren. Lees meer...

Gepubliceerd op: 27-03-2017


Zebrapaden Belfortstraat

In de Belfortstraat waren op de verschillende kruispunten zebrapaden aanwezig. Na de heraanleg van de straat werden geen zebrapaden meer aangebracht. Nochtans zijn in de straat toch heel wat oversteekbewegingen en zal de Belfortstraat zelf niet in autovrij gebied komen te liggen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 27-03-2017


Trottoirs Hippoliet Persoonsstraat

Bewoners van de Hippoliet Persoonsstraat in Gentbrugge signaleren de slechte staat van de trottoirs in hun straat. Op tal van plaatsen zijn er putten en verzakkingen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 27-03-2017


Oneigenlijk verkeer Sint-Godelievestraat

De Sint-Godelievestraat in Wondelgem eindigt in een weg met verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder met uitzondering van fietsers. Deze weg sluit aan op het fietspad langs het Westerringspoor en de speelzone. De aanwezige signalisatie zou autobestuurders niet beletten de weg in te rijden of via de grasberm naar of langs de speelzone te rijden. Lees meer...

Gepubliceerd op: 23-03-2017


Doorstroming Sint-Dionysiusstraat

In antwoord op een eerdere vraag over de problematiek van de doorstroming in de Sint-Dionysiusstraat werd gesteld dat de straat niet als aparte entiteit kan gezien worden, maar dat de problematiek moet gekaderd worden in een totaal visie op de verkeersstromen in de kern van Sint-Denijs-Westrem. Toch blijven veel inwoners, waaronder ikzelf, ervan overtuigd dat enkele kleine ingrepen een vlottere verkeersdoorstroming in de straat zouden kunnen teweegbrengen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 21-03-2017


Verkeersmaatregelen Kleinkouterken

Vorig jaar antwoordde u naar aanleiding van mijn vraag over welke maatregelen  zouden  genomen  worden  om  de  verkeersveiligheid  in Kleinkouterken te verhogen dat na het bestendigen van de reisweg van de bussen 34-35-36 via Kleinkouterken opdracht werd gegeven om bijkomende maatregelen te nemen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 09-03-2017


Verkeersplaatjes type Gent

In januari nam het college formeel kennis van het  eindrapport 'IPOD III: Richtlijnen openbaar domein: principes en toepassing objecten'. In antwoord op mijn eerdere vraag over een nieuw, uniform en meer esthetisch design voor verkeerspaaltjes in Gent verwees u naar IPOD III om over te kunnen gaan tot het uitschrijven van ontwerpopdrachten om te komen tot een definitieve vormgeving en technische uitwerking van verschillende objecten, zoals ook paaltjes. Lees meer...

Gepubliceerd op: 08-03-2017


Renovatie kasteel Borluut

Zo’n anderhalf jaar geleden antwoordde u op mijn vraag in verband met de renovatie van kasteel Borluut dat al een eerste doorlichting van het gebouw werd opgemaakt om een grondig renovatiedossier op te starten. Een gedetailleerde studie van de vastgoedbehoeften voor het kasteel was er toen echter nog niet. Lees meer...

Gepubliceerd op: 08-03-2017


Informatieborden met stadsplan

Behoudens vergissing was in de uitvoerige presentatie tijdens de voorbije themacommissie over de verdere uitrol van het circulatieplan niks opgenomen m.b.t. de in het straatbeeld aanwezige informatieborden met stadsplan. Veel van deze informatieborden maken deel uit van de overheidsopdracht voor het leveren, plaatsen en onderhouden van straatmeubilair. Lees meer...

Gepubliceerd op: 07-03-2017


<<    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    >>