›› Home ›› Gent ›› Vragen-en-tussenkomsten

Vragen en tussenkomsten

Realisatie en beheer Parkbos

Gebruikers van het Parkbos maken geregeld melding van het achterlaten van zwerfvuil, hondenpoep, hondenpoepzakjes... in de groenpool. Steeds meer mensen ontdekken Parkbos als ontspannings- en ontmoetingsruimte en dat heeft ook zijn gevolgen op vlak van zwerfvuil.

Aan de ingang van de hondenzone werd een hondenpoeppaal geplaatst, maar dat blijkt een uitzondering. Wandelaars wordt ook de raad gegeven om een zakje op zak te houden om afval terug mee te nemen, want in het bos vind je immers geen vuilbakken.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Werd het achterlaten van zwerfvuil in het Parkbos al geëvalueerd? Bvb. Naar onderhoudsfrequentie toe? Zo ja, wat was hiervan het resultaat?
  • Zijn er plannen om bijkomende hondenpoeppalen te plaatsen en/of om alsnog afvalkorven, op welgekozen plaatsen, in het Parkbos te voorzien?
  • Parkbos strekt zich uit over Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem en komt tot stand door een samenwerking van diverse overheden. Wat is de huidige stand van zaken in de realisatie van het Parkbos en hoe verloopt het beheer en onderhoud in praktijk?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

1.ZWERFVUIL

Het probleem van zwerfvuil in het Parkbos is een probleem dat zich stelt in alle openbare groengebieden in het Gentse.
Het succes van deze gebieden heeft helaas ook een keerzijde: niet alle mensen houden zich blijkbaar aan de netheidsregels die hier nochtans ook van toepassing zijn.

De klachten die zich voordoen in het Parkbos zijn gekend en hebben meestal betrekking op het deelgebied Grand Noble, gelegen langs de Kortrijksesteenweg op het grondgebied van Gent en De Pinte.
Dit deelgebied van het Parkbos wordt onderhouden door het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid).

De problematiek wordt nauwgezet opgevolgd. In het verleden werden al verschillende acties ondernomen. Zo werd aan de ingang van de hondenzone een hondenpoeppaal geplaatst nadat werd vastgesteld dat de mensen hun zakjes met hondenpoep gewoon ter plekke lieten liggen. Ook werd aan de Gemeenschapswacht gevraagd om af en toe langs te komen om bezoekers te sensibiliseren, maar dat blijkt niet evident: het blijft een terugkerend probleem.

Het onderhoud van het gebied Grand Noble voorzag in een maandelijks ledigen van de hondenpoeppaal. Er is ook een zwerfvuilronde in het portaal.
Zeer recent werd een nieuw onderhoudsbestek voor het portaal afgesloten. Hierin is het tweewekelijks ledigen van de hondenpoeppaal inbegrepen.

In het Parkbos (over alle deelgebieden heen) zijn daarnaast verschillende vrijwilligers actief voor het ruimen van zwerfvuil. De vrijwilligers gaan regelmatig op pad.


2.HONDENPOEPPALEN en AFVALKORVEN

Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet het plaatsen van een bijkomende hondenpoeppaal/vuilbak aan de hondenlosloopzone in Moeistraat in St Martens Latem.
Hetzelfde zal het geval zijn in het deelgebied Scheldevelde (De Pinte), waar een bijkomende hondenlosloopzone voorzien is.

Het plaatsen van bijkomende afvalkorven is niet voorzien

(met uitzondering van afvalkorven in de parken Scheldevelde en Maaltebruggepark).
Vaak trekken deze immers nog extra zwerfvuil aan


3.STAND VAN ZAKEN PARKBOS EN BEHEER/ONDERHOUD

Het Parkbosproject betreft inderdaad een samenwerkingsverband van diverse overheden.

Het geheel wordt gecoördineerd door het Projectbureau Parkbos, dat ressorteert onder het kabinet van de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

De realisatie van het Parkbosproject gebeurt in verschillende fasen. Voorzien wordt dat het volledige project is gerealiseerd tegen 2020.
Concreet gaat het om een groot aandeel nog te realiseren grondverwerving evenals verschillende inrichtingsprojecten.

Ik stel voor om de stand van zaken rond grondverwerving en inrichtingsprojecten u schriftelijk te bezorgen, want om dit op deze commissie in detail toe te lichten, zou dit ons te ver leiden.

Op basis van de rapportering op de laatste stuurgroep Parkbos, blijkt het Agentschap voor Natuur en Bos al 223 ha verworven of in erfpacht genomen te hebben van de ongeveer 350 te verwerven hectares.


Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de verschillende deelgebieden van het Parkbos zit bij de respectievelijke eigenaars van die deelgebieden, hetzij het Agentschap voor Natuur en Bos

(boskern Scheldevelde en Grand Noble en vallei van de Rosdambeek),

hetzij Stad Gent (Maaltebruggepark en de Oude Spoorwegbedding),

hetzij de gemeenten Sint-Martens-Latem en De Pinte voor die stukken die deel uitmaken van hun openbaar domein.

Zij staan in voor het ruimen van zwerfvuil. Tussen de partners onderling vindt regelmatig overleg plaats betreffende de realisatie van de projecten. Ook beheers kwesties komen hierbij aan bod.

 

Detail-informatie rond grondverwervingen en inrichtingsprojecten Parkbos

Volgende stand van zaken kan hieromtrent worden meegegeven:

Grondverwervingen

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid staat in voor het grootste deel van de grondverwervingen in het Parkbos, in functie van de realisatie van de bos- en natuuruitbreiding.

Op basis van de rapportering op de laatste stuurgroep Parkbos, blijkt het Agentschap voor Natuur en Bos reeds 223 ha verworven of in erfpacht genomen te hebben van de ongeveer 350 te verwerven hectares.
 
Op grondgebied van de Stad Gent dienen de boskern de Ghellinck en een aantal percelen in het buffer- en speelbos langs de E17 te Zwijnaarde nog te worden aangekocht.

Daarnaast verwerft de Vlaamse Landmaatschappij gronden in het kader van:

  • de grondenbank Parkbos; hiermee worden gronden aangekocht om te ruilen in functie van de bosuitbreiding
  • de Ruilverkaveling Schelde-Leie.

Tenslotte werden door de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente De Pinte en de Stad Gent gronden verworven in functie van het deelproject Oude Spoorweg – Parkbosbruggen, de groenas of fietssnelweg die in ontwikkeling is tussen Gent-centrum en het station van de gemeente De Pinte. Ook Natuurpunt Gent is momenteel actief in het Parkbos, meer specifiek in het nat natuurgebied Rijvissche, gelegen tussen de Rijvisschestraat en de E40, waar zij intussen ca. 7 ha aankocht.

Inrichting

Het portaal en boskern Grand Noble  openden in  2014, samen met de vallei van de Rosdambeek. In het voorjaar van 2016 werd het eerste deel van het fietspad Oude Spoorweg geopend, op Gents grondgebied gelegen tussen de Klossestraat en de Rijvisschestraat te Zwijnaarde. In de bosgebieden Scheldevelde en buffer- en speelbos E17 werden reeds heel wat hectares bos aangeplant. Daarnaast is momenteel de bouw van de Parkbosbruggen volop lopende; de opening hiervan wordt voorzien in het voorjaar van 2018.

Volgende inrichtingsprojecten staan verder nog op de planning:

  • portaal Maaltebruggepark: realisatie in 2018, Stad Gent
  • buffer- en speelbos E17 : realisatie speelinfrastructuur en paden in 2019, Stad Gent (op gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos)
  • portaal Den Beer (De Pinte, ter hoogte van afrit E17): realisatie in 2018, Agentschap voor Wegen en Verkeer
  • 1 fietspad tussen de Oude Spoorweg en de N60 en 1 fietspad tussen de Kortrijksesteenweg en de Putstraat: realisatie in 2018-2019, Vlaamse Landmaatschappij met cofinanciering van Stad Gent
  • Recreatief netwerk kastelensite Zwijnaarde: realisatie in 2019-2020, Vlaamse Landmaatschappij.

 

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding

Gepubliceerd op: 16-05-2017

Terug naar overzicht